"Не прикосайся ко мне, Марие, не убо взыдох ко Отцу моему..."

Aug 04, 2016 09:53


            Во́лею обнища́вшему нището́ю мое́ю, премно́гимъ благоутро́біемъ Христу́ Бо́гу, Магдали́не Марíя, я́ко учени́ца вѣ́рно послужи́вши, на дре́вѣ просте́рта и во гро́бѣ затворе́на ви́дѣвши, вопія́ше, сле́зы точа́щи: что́ стра́нное видѣ́ніе? Иже ме́ртвыя Животворя́й, ка́ко ме́ртвъ вмѣня́ется? Кíя мѵ́ры принесу́ Измѣни́вшему мя́ смра́да де́монскаго? Кíя сле́зы пролію́ отъ сле́зъ Измѣни́вшему мою́ прама́терь? Но, о вся́ческихъ Царю́! Якоже вертогра́да храни́тель яви́лся еси́, росо́ю Твои́хъ глаго́лъ ва́ръ отъе́мъ, ре́къ къ не́й: къ Мои́мъ бра́тіямъ ше́дши, благовѣ́щенія ра́дость возопíй, восхожду́ бо ко Отцу́ и Бо́гу Моему́ и Бо́гу ва́шему, я́ко да пода́мъ мíру ве́лію ми́лость.
             (Славникъ на стиховнѣ)              Св. Марія родилась въ Сиріи, въ предѣлахъ Магдальскихъ, и жила во время служенія Іисуса Христа роду человѣческому на землѣ. Слухъ о Іисусѣ Христѣ и Его чудесахъ побудилъ Марію обратиться къ Его помощи, такъ какъ она была одержима бѣсами. Когда Господь ходилъ по Галилеи, Марія приступила къ Нему и Онъ, видя ея вѣру, изгналъ изъ нея семь бѣсовъ (Лук. 8, 2). Съ этого времени Марія увѣровала вполнѣ въ Іисуса Христа, какъ Сына Божія и, просвѣтившись свѣтомъ Его Божественнаго ученія, сдѣлалась одною изъ усерднѣйшихъ ученицъ Господа, ходила за Нимъ и служила Ему (Марк. 15, 40-41).
                Вмѣстѣ съ другими женами Марія присутствовала при страданіи Спасителя на Голгоѳѣ и горько плакала о Немъ, какъ при Его проводахъ на лобное мѣсто, такъ и при Его мученіяхъ на крестѣ (Лук. 23, 28-55). При снятіи Господа съ креста, св. Марія, неутѣшно рыдая, припадала къ божественному тѣлу и своими слезами омывала пречистыя раны Господа (Матѳ. 27, 61; Марк. 15, 47).Въ день Воскресенія Іисуса Христа св. Марія, какъ вѣрная Его ученица, еще до разсвѣта, раньше всѣхъ, пришла ко гробу, чтобы помазать ароматами тѣло Распятаго. Но св. жена, къ великому своему удивленію, не нашла Господа во гробѣ и поспѣшно отправилась къ Петру и Іоанну съ извѣстіемъ о видѣнномъ ею. Послѣ этого увлекаемая неудержимою силою пламенной любви, св. Марія снова пошла ко гробу. Оба святые Апостола, увидя во гробѣ только однѣ погребальныя одежды, возвратились назадъ; но Марія въ сердечномъ сокрушеніи осталась у гроба и плакала. Печаль святой женщины вскорѣ была утѣшена. Заглянувши во гробъ, Марія увидала тамъ двухъ ангеловъ, въ бѣлыхъ блестящихъ одеждахъ; одинъ изъ небесныхъ вѣстниковъ сидѣлъ въ головахъ, а другой въ ногахъ, гдѣ лежало тѣло Спасителя. Ангелы сказали св. Маріи: «жена, что ты плачешь?» «Взяли Господа моего и не знаю, гдѣ положили Его», отвѣчала Марія (Лук. 24, 1-6; Іоан. 20, 1-13). Послѣ этихъ словъ она оглянулась назадъ и увидала Самого Господа, но не узнала Его, принявъ за садовника. «Жена, - сказалъ Спаситель, - о чемъ ты плачешь и кого ищешь?» Марія отвѣтила: «если ты взялъ Его, то скажи мнѣ, куда ты Его положилъ». Тогда Господь сказалъ: «Марія!» Только теперь Марія узнала Спасителя и, воскликнувъ: «Учитель», бросилась къ Его ногамъ. Но Господь остановилъ ее. «Не прикасайся ко Мнѣ, - сказалъ Онъ ей, - но иди къ братьямъ Моимъ и скажи имъ, что восхожду къ Отцу Моему и Отцу вашему, къ Богу Моему и Богу вашему».
             Такимъ образомъ св. Марія, первая услышавъ отъ ангеловъ радостную вѣсть о воскресеніи Іисуса Христа, первая же и увидѣла Самого Воскресшаго. По вознесеніи Господа на небо, св. Марія вѣроятно пребывала въ единодушной молитвѣ со св. Апостолами и съ Пречистою Матерію Господа (Дѣян. 1, 14). Будучи свидѣтельницею первыхъ успѣховъ распространенія христіанства въ Іерусалимѣ, Марія и сама много впослѣдствіи потрудилась на поприщѣ проповѣднической дѣятельности и путешествовала съ этою цѣлію въ Римъ.

           Здѣсь, явившись къ императору Тиверію (14-37), св. жена со словами: «Христосъ воскресъ», поднесла Тиверію красное яйцо; затѣмъ она разсказала императору о крестныхъ страданіяхъ Спасителя и обвиняла Пилата за несправедливое осужденіе на распятіе божественнаго Учителя. Поднесеніе яйца было обычно въ то время, какъ знакъ радости. Со времени св. Маріи обмѣнъ яйцами въ день воскресенія Господа между христіанами вошелъ въ обычай. Покинувъ Римъ, св. Марія отправилась въ Ефесъ, помогала здѣсь св. Іоанну Богослову въ дѣлѣ проповѣданія Евангелія и затѣмъ въ мирѣ окончила свою жизнь.
           Виллибальдъ, епископъ Эйхштадскій, во время своего путешествія на Востокъ въ 746 году, видѣлъ гробницу равноапостольной Маріи въ Ефесѣ. При императорѣ Львѣ Мудромъ (880-912) мощи св. Маріи Магдалины перенесены въ Царьградъ, въ монастырь св. Лазаря.
         (Четьи-Минеи. Синаксарь въ недѣлю Мѵроносицъ. Прологъ.)

Источникъ: Д. И. Протопоповъ. Житія святыхъ, чтимыхъ Православною Россійскою Церковію, а также Греческою Церковію, южно-славянскихъ, грузинскихъ и мѣстно чтимыхъ въ Россіи. - Мѣсяцъ Іюль. - Изданіе книгопродавца Д. И. Прѣснова. - М.: Типографія Ф. Іогансонъ, 1885. - С. 284-286.

русская живопись, дореволюцiонные тексты, святые, исторія, месяцесловъ, древнерусскія иконы

Previous post Next post
Up